Phần Nghi Lễ

Thứ bảy - 30/06/2018 09:14
kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng
kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng
Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Phần nghi lễ
PHẦN NGHI LỄ
(Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc)
Chủ lễ xướng:
Ai nấy cung kính...Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.
(3 lễ )
(Xá một xá đều quỳ đọc)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dàng ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ sông mê
Chóng quay về bờ giác.

( 1 lễ )
Cúng dàng đoạn : Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.
( 1 lễ )
(Mọi người đều đứng chắp tay đọc )
Sắc thân Như Lai đẹp
Cõi thế chẳng ai bằng
Không sánh chẳng nghĩ bàn
Vì thế con kính lễ.
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Phật cũng thế
Tất cả pháp thường trụ
Nên nay con về nương.
Sức trí lớn nguyện lớn
Độ khắp chúng quần sinh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán

Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng sinh An Lạc Quốc.
Án phạ nhật la vật   ( 3 lần )
1- Dốc lòng kính lễ: Cõi Tịnh Thường Tịch Quang, A-Di-Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh, cùng khắp pháp giới chư Phật.     ( 1 lễ )
2- Dốc lòng kính lễ: Cõi thực báo trang nghiêm, A-Di-Đà Như Lai, thân vi trần tướng hảo, cùng khắp pháp giới chư Phật.   ( 1 lễ )
3- Dốc lòng kính lễ: Cõi Phương Tiện Thánh Cư, A-Di-Đà Như Lai, thân giải thoát trang nghiêm, cùng khắp pháp giới chư Phật.    ( 1 lễ )
4- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, A-Di-Đà Như Lai, thân giới căn đại thừa, cùng khắp pháp giới chư Phật.         ( 1 lễ )
5- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, A-Di-Đà Như Lai, thân biến khắp mười phương, cùng khắp pháp giới chư Phật.    ( 1 lễ )
6- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Giáo-Hành-Lý tam kinh cả Y-Chính tuyên dương, cùng khắp pháp giới Tôn Pháp.   ( 1 lễ )
7- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Quán-Thế-Âm Bồ Tát thân vạn ức tử kim, cùng khắp pháp giới Bồ Tát.   
( 1 lễ )
8- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, thân quang trí vô biên, cùng khắp pháp giới Bồ Tát.
( 1 lễ )
9- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phận nhị nghiêm thân, cùng khắp pháp giới Thánh Chúng.    ( 1 lễ )
Con nay xin vì Bốn ân, Ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện cho Tam chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối.     ( 1 lễ )
( Xá một xá đều quỳ đọc )
Đệ tử chúng con...xin chí thành sám hối :

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp,
Đều vì vô thỉ tham, sân, si
Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy từ nay xin sám hối.
Bao nghiệp chướng gây nên như thế
Đều tiêu tan một chút không còn
Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp
Độ chúng sinh chứng ngôi Bất thoái.
( 1 vái )

Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ A-Di-Đà Như Lai cùng Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.   ( 1 lễ )

( Đều ngồi tụng bài tán hương )

Lư hương vừa bén,
Chiên đàn khói thơm,
Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh.
- Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát.   
 ( 3 lần )

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN
- Án-tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha.      ( 3 biến )

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN
- Án-tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha.     ( 3 biến )

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN
- Án-sa phạ bà phạ, chuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ chuật độ hám.     ( 3 biến )

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN
- Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.     ( 3 biến )

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN
- Án-nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc.     ( 3 biến )

Kính lạy tam giới tôn
Quy mệnh mười phương Phật.
Con nay phát nguyện lớn
Trì tụng Kinh Địa Tạng.
Trên đền bốn trọng ân
Dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy, nghe
Đều phát tâm Bồ-Đề.
Hết một báo thân này
Sinh về nước Cực-Lạc.

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu,
Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu,
Con nay nghe thấy xin vâng giữ,
Chân nghĩa Như-Lai nguyện hiểu sâu.
- Nam Mô Bản Sư Thích Ca-Mâu-Ni-Phật.    ( 3 lần )
- Nam Mô Đao Lợi Thiên Cung Hải Hội Phật Bồ Tát.    ( 3 lần )

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây