So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

Thứ tư - 04/07/2018 08:17
kinh bản nguyện bồ tát địa tạng
kinh bản nguyện bồ tát địa tạng
Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười
So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng nương sức uy thần của Đức Phật, từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính bạch Phật rằng : " Kính lạy Đức Thế Tôn, con xem thấy chúng sinh, nghiệp quả báo khác nhau, chẳng thể suy lường được. Nếu đem sự bố thí, so sánh có nặng nhẹ, có người được hưởng phúc, một đời được an vui, có người được hưởng phúc, mười đời được an vui, có người được hưởng phúc, trăm nghìn đời an vui... Những sự việc như thế, cúi xin Đức Thế Tôn, dạy cho chúng hội đây, và con cùng biết rõ ".
Ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng : " Trong chúng hội nơi đây, giữa cung Trời Đao Lợi, Như Lai sẽ nói rõ, công đức việc bố thí, nhiều ít có khác nhau, trong cõi Diêm Phù Đề, Ông nay hãy lắng nghe, Ta sẽ vì Ông nói. Này Ông Địa Tạng ơi! Cõi Nam Diêm Phù Đề, có những bậc Quốc vương, Tể phụ, Quan đại thần, dòng Đại Bà La Môn, Hoàng tộc đại Trưởng giả, cùng thứ dân tôi tớ, sang hèn có khác nhau, tất cả những sự đó, đều do tự mình trồng. Nếu có vị Quốc Vương, thấy nhân dân của mình, nghèo, tật bệnh, khốn khổ, đui, điếc, cùng ngọng câm... mà rủ lòng thương xót, từ bi bố thí cho, hoặc cơm ăn, áo mặc, đồ uống cùng thuốc thang, rồi dạy cho nghề nghiệp, cấp đất dựng nhà cửa, khiến cho các chúng ấy, hết đói khổ tật bệnh, lại có nhà cửa ở, đất đai để canh tác, dần dần được ấm no, thoát xa cảnh đói khổ. Những vị Quốc Vương đó, được vô lượng công đức, cũng giống như cúng dàng, cho hằng sa chư Phật.
Vì sao lại như thế? Vì những Quốc Vương đó, dùng tâm đại từ bi, thương các chúng sinh ấy, như mẹ thương con đỏ, đem các vật cần dùng, để xả thí cho họ, khiến cho họ thoát khổ, được yên vui hạnh phúc. Những vị Quốc Vương đó, trong trăm nghìn đời sau, được các phúc báo lớn, cùng bảy thứ quý báu, huống chi là những thứ, ăn mặc thường dùng ư?
Lại nữa này Địa Tạng, nếu các vị Quốc Vương, cho đến các Trưởng giả, cùng nhân dân tôi tớ, chẳng phân biệt sang hèn, gặp Chùa, Tháp thờ Phật, Bồ Tát cùng Thánh Tăng, và khởi lòng cung kính, tự mình đến sửa sang, hoặc dâng các vật báu, cúng dàng Chùa Tháp Phật, thì những Quốc Vương đó, nhẫn đến người dân kia, đều được phúc báo lớn, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu đem phúc báo đó, hồi hướng khắp chúng sinh, thì công đức rất lớn, được sinh cõi Phạm Thiên, trong mười kiếp kế đó, được làm Đại Phạm Vương.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có Quốc Vương nào, hoặc Đại thần, Trưởng giả, cùng nhân dân tôi tớ, tới gặp chùa tháp thờ, Kinh, Luật, Luận, tượng Phật... bị hủy hoại rách nát, mà phát tâm tu bổ, tự mình đứng lên làm, hoặc bảo người khác làm, rộng kết các thiện duyên, với các loại chúng sinh, những bậc ấy trong đời, được phúc báo vô lượng, thường trăm nghìn muôn kiếp, làm Đại Chuyển Luân Vương, còn những người tùy hỷ, chung theo làm việc đó, thì được trăm nghìn đời, làm các vua nước nhỏ. Nếu đối chùa tháp Phật, mà phát tâm hồi hướng, cầu Vô Thượng Bồ Đề, trải nghìn muôn ức kiếp, thường hành Bồ Tát Đạo, thì hết thảy người đó, đều viên thành sở nguyện, và đều sẽ thành Phật.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có vị Quốc Vương nào, cùng dòng Bà La Môn, Đại thần và Trưởng giả... thấy những người già yếu, đàn bà mới sinh nở, trong khoảng giây phút ấy, khởi lòng từ thương xót, mà cung cấp thuốc thang, thức ăn cùng đồ uống, nhẫn đến chỗ ngủ nghỉ, khiến cho được yên ổn, những người bố thí ấy, được hưởng phúc rất nhiều, một trăm kiếp về sau, làm Vua Trời Tịnh Cư, rồi trăm kiếp sau nữa, làm Vua Trời Dục Giới, thường dạy Chư Thiên chúng, hành Thập Thiện, Lục Độ... khi công đức đầy đủ, sẽ thị hiện thành Phật, rộng độ các chúng sinh, đều thoát ly sinh tử.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có vị Quốc Vương, Vương tử cùng Đại thần, dòng dõi Bà La Môn, cùng nhân dân tôi tớ, hay làm việc phúc thiện, cúng dàng và bố thí, thì được hưởng lợi ích, nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn, nếu đem việc phúc đó, hồi hướng đạo Bồ Đề, thì tất cả người đó, đều sẽ được thành Phật, huống chi là quả báo, vua Đế Thích, Phạm Vương. Vì thế này Địa Tạng, Ông nên khuyên tất cả, chúng sinh ở đời sau, đều nên làm như thế.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ, đối trong Đạo Bồ Đề, trồng được chút thiện căn, dù chỉ là nhỏ nhất, như sợi tơ, mảy bụi, thì người đó cũng được, phúc báo chẳng kể hết.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ, gặp thấy hình tượng Phật, cùng hình tượng Bồ Tát, hình Bích Chi, La Hán, cùng hình tượng Thánh Tăng, mà cung kính cúng dàng, thì được phúc vô lượng, thường được hưởng sự vui, vô cùng ở cõi Trời, nếu đem công đức đó, hồi hướng Đạo Bồ Đề, thì các phúc báo kia, không có gì sánh kịp.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ, gặp Kinh điển Đại Thừa, mà sinh tâm hoan hỉ, hoặc nghe một câu văn, hoặc nghe một bài kệ, mà cung kính cúng dàng, tán thán thụ trì Kinh, đem truyền bá rộng khắp, cho chúng sinh được biết, thì phúc của người đó, thật chẳng thể nghĩ bàn, nếu mà đem hồi hướng, Đạo Vô Thượng Bồ Đề, tất cả những người đó, đều sẽ được thành Phật, độ vô lượng chúng sinh, cùng lên ngôi Chính Giác.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ, nếu gặp Chùa Tháp, Tượng, thờ Phật và Bồ Tát, cùng kinh điển Đại Thừa, sập đổ hoặc cũ nát, mà tự mình tu bổ, hoặc dạy người tu bổ, những người phát tâm ấy, ở trong ba mươi kiếp, được hưởng phúc báo lớn, làm vua các nước nhỏ, còn người chủ trì kia, thì làm Vua Chuyển Luân, đem các chân thiện pháp, giáo hóa các nước đó, đều bỏ ác làm lành, lánh giữ và hành thiện, được các công đức lớn, thật chẳng thể nghĩ bàn.
Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ, đối trong Chính Pháp Phật, làm được các việc thiện, hoặc bố thí cúng dàng, tu sửa Chùa, Tháp Phật, hoặc ấn tống Kinh điển, nhẫn đến các việc nhỏ, như giọt nước, mảy bụi, hạt cát hoặc vi trần, nếu mà đem hồi hướng, Đạo Vô Thượng Bồ Đề, hết thảy những người đó, được công đức vô lượng, hoặc đem công đức ấy, hồi hướng cho người thân, còn sống hoặc đã chết, thảy đều được lợi ích, tự mình cũng sẽ được, suốt ba đời yên vui, nếu làm một phần phúc, thì được hưởng muôn phần. Bởi vì thế cho nên, này Ông Địa Tạng ơi!  Những nhân duyên công đức, bố thí là như thế ".

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây